Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2019

ilovegreen
19:00
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:59
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:59
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:59
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:59
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:59
9507 f80e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:58
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaSkydelan Skydelan
18:57
2773 cfff 500

bvlgaria:

Alexander McQueen F/W 2016/17

Reposted fromcroiea croiea viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
18:57

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viathebelljar thebelljar
ilovegreen
18:56
18:56
8840 9645 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viathebelljar thebelljar
ilovegreen
18:55
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viathebelljar thebelljar
ilovegreen
18:55
2521 0c0c
Reposted fromLotte Lotte viathebelljar thebelljar
ilovegreen
18:55
ilovegreen
18:55
3132 0d25 500
Reposted fromjanka89 janka89 viatulele tulele
ilovegreen
18:55
9089 f4af 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
ilovegreen
18:55
9199 e6aa 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele
ilovegreen
18:55
ilovegreen
18:53
3918 1708 500
cute tabby
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
ilovegreen
18:53
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viathauturien thauturien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl