Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

18:13
4149 ceef

bunjywunjy:

catgifcentral:

Failed Prank

I like how that cat obviously avoided the tape on sheer autopilot and it’s wondering what the fuck just happened

Reposted fromEvzhreon Evzhreon viashitsuri shitsuri
ilovegreen
18:08
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat
ilovegreen
18:05
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiecznosci wiecznosci
ilovegreen
18:05
6826 1225 500
Reposted fromZircon Zircon viashitsuri shitsuri
ilovegreen
18:01
ilovegreen
18:01
3231 b65b
ilovegreen
18:01
5287 9131 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMountainGirl MountainGirl
ilovegreen
18:01
5294 a851 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMountainGirl MountainGirl
ilovegreen
18:00
5280 fe89 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMountainGirl MountainGirl
ilovegreen
17:59
5151 4bdc 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viastraycat straycat
ilovegreen
17:57
Reposted fromgruetze gruetze viastraycat straycat
ilovegreen
17:45
2164 daa1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viastrzepy strzepy
ilovegreen
17:45
0927 c002 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viastrzepy strzepy
ilovegreen
17:34
9999 f280
Reposted fromRowena Rowena viastrzepy strzepy
ilovegreen
17:34
0037 d46d
Reposted fromRowena Rowena viastrzepy strzepy
ilovegreen
17:34
0024 5df7
Reposted fromRowena Rowena viastrzepy strzepy
ilovegreen
17:34
ilovegreen
17:34
4942 1376 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viathauturien thauturien
ilovegreen
17:33
4297 2e21
Reposted fromsmoke11 smoke11 viathauturien thauturien
ilovegreen
17:32
4487 4223 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl