Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

ilovegreen
15:08
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
15:07
Reposted fromsilence89 silence89 viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
15:07
4541 a861
Reposted fromthegirl thegirl viaSkydelan Skydelan
15:04
9395 9911 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
15:04
Reposted fromjaneausten janeausten viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
15:04
2290 8827 500
Reposted fromverronique verronique viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
15:03


Happy Mother’s Day!
ilovegreen
15:03
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSkydelan Skydelan
15:02
8488 8bbb

connieportershiplog:

smalltowndevotee:

The Cat From Outer Space (1978)

Mama

ilovegreen
15:02
usuń z niedoskonałego życia wszystko, co nie ma sensu, a utraci ono nawet swą niedoskonałość
— Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
Reposted frompuella13 puella13 viaSkydelan Skydelan
15:02
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaSkydelan Skydelan
15:02
8356 b98d 500
Reposted fromtimberwolfoz timberwolfoz viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
15:02
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
15:01
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaSkydelan Skydelan
15:01
0041 7229
Reposted fromsunlight sunlight viaSkydelan Skydelan
15:00
9321 c32a
Reposted fromwestwood westwood viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
15:00
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
14:59
14:59
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

14:58
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore. (via hellish-daddy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viathauturien thauturien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl