Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

ilovegreen
12:53
9972 4c9a 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:53
9971 4f1d 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:53
9970 01af 500
Utagawa Kuniyoshi, Shizu no ama otome Daishokan, 1847-48
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:53
9833 49e5 500
Reposted fromelczi elczi viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:52
9829 da54 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:52
9607 b674
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:52
9594 b9e6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:51
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:50
5452 7d4d 500
Reposted fromhagis hagis viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:50
ilovegreen
12:50
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:50
5195 cd42
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:50
O.A.: ekki hugsa' means “don’t think” and it's about letting go in order to express yourself creatively
Reposted fromheroes heroes viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:49
ilovegreen
12:49
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:49
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:48
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:48
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka viaSkydelan Skydelan
ilovegreen
12:48
ilovegreen
12:48
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl